ISO sertificēts valodu pakalpojumu uzņēmums ar 30 gadu pieredzi

Valodas līmeņi ⭐ Angļu, latviešu un citu valodu zināšanu līmeņi⭐ Baltic Media Valodu mācību centrs 

Valodas līmeņi ir valodas prasmes pakāpes, kas tiek izmantotas, lai aprakstītu, cik labi cilvēks pārvalda konkrētu valodu. Valodas līmeņu sistēmas ir izstrādātas, lai palīdzētu valodas apguvējiem, skolotājiem un novērtētājiem noteikt valodas prasmju līmeni.

Eiropas Padomes izstrādātā Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei (CEFR) ir visbiežāk izmantotā valodas līmeņu sistēma pasaulē. CEFR definē sešus valodas līmeņus, kas tiek apzīmēti ar latīņu alfabēta burtiem no A1 līdz C2.

A1 līmenis ir viszemākais valodas līmenis. A1 līmeņa valodas lietotājs var saprast un lietot ļoti vienkāršus vārdus un frāzes, kas saistītas ar personīgām vajadzībām, piemēram, iepazīstoties, iepērkoties vai pasūtot maltīti.

A2 līmenis ir nedaudz augstāks par A1 līmeni. A2 līmeņa valodas lietotājs var saprast un lietot vienkāršus teikumus un frāzes, kas saistītas ar ikdienas situācijām.

B1 līmenis ir vidējais valodas līmenis. B1 līmeņa valodas lietotājs var saprast un lietot galvenos teikumus un frāzes, kas saistītas ar ikdienas situācijām, kā arī var sazināties vienkāršās ikdienas situācijās.

B2 līmenis ir nedaudz augstāks par B1 līmeni. B2 līmeņa valodas lietotājs var saprast galvenos teikumus un frāzes, kas saistītas ar dažādām tēmām, un var sazināties ar pilnīgumu un dabiskumu ikdienas un profesionālās situācijās.

C1 līmenis ir augsts valodas līmenis. C1 līmeņa valodas lietotājs var saprast sarežģītus teikumus un frāzes, kas saistītas ar dažādām tēmām, un var sazināties spontāni un pārliecinoši dažādās situācijās.

C2 līmenis ir visaugstākais valodas līmenis. C2 līmeņa valodas lietotājs var saprast jebkuru tekstu vai sarunu un var izteikties spontāni un pārliecinoši jebkurā tēmā.

Valodas līmeņu sistēmas ir noderīgs rīks valodas apguvē. Tās var palīdzēt valodas apguvējiem noteikt savu pašreizējo valodas prasmju līmeni un izvēlēties piemērotus mācību materiālus un metodes. Valodas līmeņu sistēmas var palīdzēt skolotājiem izstrādāt efektīvas mācību programmas un novērtēt studentu valodas prasmes.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir apstiprinājusi Valsts valodas prasmes līmeņu aprakstus, kas ir balstīti uz CEFR. Šie apraksti sniedz detalizētu informāciju par katra valodas līmeņa prasmēm.

Valodas līmeņu sistēmas ir tikai rīks, un tās nedrīkst uztvert kā absolūtu. Katrs cilvēks valodu apgūst citādā tempā un veidā.

Pašnovērtējuma tabulās katra valodas prasme: klausīšanās, lasīšana, runāšana un rakstīšana sadalīta sešos līmeņos, kas atbilst „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs” noteiktajiem valodas zināšanu līmeņiem A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Novērtējiet savu svešvalodas zināšanu līmeni un izvēlieties attiecīgā līmeņa valodas kursu!

Angļu valodas tests ⭐️OnlineLatviešu valodas testsТест на знание русского языка

A – pamatlīmenis

 

A1 – iesācēju līmenis (Breakthrough jeb Beginners)

Klausīšanās

Es saprotu lēni un skaidri izrunātus atsevišķus vārdus, ikdienā bieži lietojamas frāzes, kad runā par mani, manu ģimeni un tuvāko apkārtni.

Lasīšana

Es varu izlasīt un saprast pazīstamus vārdus, nosaukumus, kā arī īsus teikumus, piemēram, ielu zīmēs, plakātos, katalogos.

Runāšana

Es varu vienkāršā veidā sazināties, ja sarunu biedrs teikto atkārto vai, ja nepieciešams, pasaka citiem vārdiem. Es varu uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt uz tiem, ja saruna ir par man labi zināmām tēmām.

Es varu vienkāršā veidā pastāstīt par sevi, savu dzīves vietu vai cilvēkiem, kurus pazīstu.

Rakstīšana

Es protu uzrakstīt īsu, vienkāršu tekstu, piemēram, apsveikuma kartīti vai pastkarti. Es protu aizpildīt vienkāršas veidlapas, piemēram, ierakstīt savu vārdu, adresi un pilsonību viesnīcas reģistrācijas lapā.

 

A2 – elementārais līmenis (Waystage jeb Elementary)

Klausīšanās

Es saprotu biežāk lietotus vārdus un atsevišķas frāzes, kam ir saistība ar mani, piemēram, vienkāršu informāciju par sevi, ģimeni, iepirkšanos, dzīves vietu, darbu. Es varu uztvert galveno domu īsos, vienkāršos un skaidri izrunātos paziņojumos.

Lasīšana

Es varu izlasīt īsus un vienkāršus tekstus. Es varu sameklēt informāciju vienkāršos, ar ikdienu saistītos tekstos, piemēram, sludinājumos, reklāmrakstos, ēdienkartēs, sarakstos. Es varu saprast īsas un vienkāršas privātās vēstules.

Runāšana

Es varu sarunāties ikdienas situācijās, kur tiek runāts par man zināmiem tematiem vai darbībām. Es varu iesaistīties īsā sarunā, tomēr mana valodas prasme ir nepietiekama, lai patstāvīgi veidotu dialogu.

 

Es varu vienkāršos teikumos pastāstīt par sevi, savu ģimeni, cilvēkiem, dzīves apstākļiem, savu izglītību un darbu.

Rakstīšana

Es varu uzrakstīt īsas zīmītes, vienkāršus paziņojumus un ļoti vienkāršu vēstuli, piemēram, izsakot pateicību.

 

B – vidējais līmenis

 

B1 – zemāks par vidējo līmeni (Threshold jeb Pre-Intermediate)

Klausīšanās

Es uztveru saturu skaidrā un literāri pareizā runā par pazīstamām tēmām, ar kurām es saskaros darbā, skolā, brīvajā laikā utt. Es saprotu radio un televīzijas raidījumu saturu, kad samērā lēni runā par aktuāliem notikumiem vai tematiem, kuri interesē mani personīgi vai profesionāli.

Lasīšana

Es saprotu tekstus, kuros izmantota ikdienā bieži lietota vai ar manu darbu saistīta valoda. Es varu saprast privātās vēstulēs aprakstītos notikumus, izjūtas un vēlmes.

Runāšana

Es spēju bez iepriekšējas sagatavošanās iesaistīties sarunās par mani interesējošiem vai ar ikdienu saistītiem tematiem, piemēram, ģimene, vaļasprieks, darbs, ceļošana, jaunākie notikumi.

Es protu pastāstīt par pieredzēto vai par kādu notikumu, saviem sapņiem, cerībām, vēlmēm. Es varu vienkāršā veidā pamatot savus uzskatus un domas. Es varu pastāstīt stāstu, izklāstīt grāmatas vai filmas saturu, izsakot par to savu attieksmi.

Rakstīšana

Es protu uzrakstīt vienkāršu, saistītu tekstu par tematiem, kas man zināmi vai mani interesē. Es varu uzrakstīt vēstuli, aprakstot tajā savus pārdzīvojumus un iespaidus.

 

B2 – vidējais līmenis (Vantage jeb Upper-Intermediate)

Klausīšanās

Es varu saprast garāku runu un lekcijas, sekot līdzi pat sarežģītai argumentācijai, ja temats ir pietiekami pazīstams. Es saprotu gandrīz visu televīzijas ziņās un reportāžās par jaunākajiem notikumiem. Es uztveru gandrīz visu filmās teikto, ja lietota literārā valoda.

Lasīšana

Es protu izlasīt un saprotu pārskatus un rakstus par aktuālām tēmām, es uztveru autora pausto attieksmi vai viedokli. Es varu saprast mūsdienu autoru daiļliteratūras darbus.

Runāšana

Es varu diezgan brīvi un bez sagatavošanās sazināties ar dzimtās valodas runātājiem. Es spēju aktīvi piedalīties diskusijās par man zināmām tēmām, pamatojot un aizstāvot savu viedokli.

 

Es varu izklāstīt dažādas tēmas, pamatot savus uzskatus par kādu problēmjautājumu, izvērtējot atšķirīgus viedokļus.

Rakstīšana

Es varu uzrakstīt skaidru tekstu, aprakstot detaļas. Es varu uzrakstīt eseju, ziņojumu, argumentējot vienu vai otru viedokli. Es protu rakstīt vēstules, sīki aprakstot man nozīmīgus notikumus un iespaidus.

 

C – augstākais līmenis
 

 

C1 – augstāks par vidējo līmeni (Effective Operational Proficiency jeb Advanced)

Klausīšanās

Es saprotu garāku runu arī tad, ja tai nav skaidras uzbūves. Es bez pūlēm saprotu televīzijas raidījumus un filmas.

Lasīšana

Es varu saprast garus un sarežģītus dažādu veidu un stilu tekstus. Es saprotu garākas tehniskās instrukcijas un rakstus par specifiskiem tematiem pat tad, ja tie nav saistīti ar manu nodarbošanos.

Runāšana

Es varu brīvi izteikties, piemērotus vārdus un izteicienus īpaši nemeklējot. Es protu prasmīgi lietot valodu gan ikdienas situācijās, gan darba vajadzībām. Es varu precīzi formulēt savas domas un uzskatus, prasmīgi uzturot sarunu.

 

Es spēju skaidri un vispusīgi izklāstīt sarežģītus tematus, izvērst atsevišķas tēzes un nobeigt savu runu ar atbilstošiem secinājumiem.

Rakstīšana

Es protu skaidri un loģiski uzrakstīt savas domas, izteikt viedokli. Es spēju uzrakstīt vēstuli, eseju vai ziņojumu par sarežģītiem jautājumiem, izceļot nozīmīgo un svarīgo. Es protu rakstīt konkrētam lasītājam piemērotā stilā.

 

C2 –  eksperta līmenis (Mastery jeb Proficiency)

Klausīšanās

Es bez grūtībām uztveru un saprotu jebkuru runu – gan klātienes sarunas, gan pārraidītos tekstus pat tad, ja ātrā tempā runā dzimtās valodas runātājs. Es varu saprast arī runātājus ar dažādām izrunas īpatnībām.

Lasīšana

Es bez grūtībām varu lasīt dažāda veida, uzbūves vai valodas ziņā sarežģītus tekstus, piemēram, rokasgrāmatas, teorētiskus rakstus, daiļliteratūru.

Runāšana

Es varu bez grūtībām piedalīties jebkurā sarunā vai diskusijā, labi pārzinu gan frazeoloģismus ar pārnestu nozīmi, gan sarunvalodas vārdus. Es varu runāt pilnīgi brīvi un precīzi izteikt vārda nozīmes smalkākās nianses. Ja rodas grūtības kaut ko pateikt, es protu veikli pārveidot sacīto, lai sarunbiedri to nemanītu.

 

Es spēju pilnīgi brīvi, skaidri un argumentēti, konkrētai situācijai atbilstošā veidā izklāstīt attiecīgo tēmu. Es protu veidot savu stāstījumu tā, lai klausītājam būtu viegli uztvert svarīgāko.

Rakstīšana

Es protu uzrakstīt skaidru, loģisku tekstu atbilstošā stilā. Es spēju rakstīt vēstules, referātus vai rakstus par sarežģītām tēmām tā, lai lasītājam būtu viegli uztvert svarīgākās vietas. Es protu rakstīt pārskatus un recenzijas gan par daiļliteratūras, gan speciālās literatūras darbiem.

 

© Council of Europe

Valodu kursi Rīgā | Baltic Media Valodu mācību centrs 

Pasaules tirdzniecības centrs
Elizabetes iela 2, 6.stāvs
LV-1010, Riga, Latvija
Valodu kursi +371 67 224 395
Valodu kursi +371 26 404 054
Valodu kursi +371 67 224 982
Valodu kursi kursi@balticmedia.com